H2Odenses politik mod seksuelle krænkelser

Med det mål at skabe den størst mulige sikkerhed og tryghed for vore medlemmer, har H2Odense valgt at beskrive politikken for sit arbejde og ansvar med forebyggelse til afsløring af pædofili og andre ulovlige seksuelle overgreb.

Som en del af foreningens etiske værdigrundlag, vil vi bestræbe os på at leve op til den tillid, som forældre og børn har til os.

Vi vil maksimere vores opmærksomhed på seksuelle overgreb i det daglige. Hvis mistanke om seksuelle overgreb opstår, vil vi følge de vedtagne regler for hvordan vi vil handle.


Handlingsplan ved mistanke om overgreb er:

 1. Undgå panik.

 2. Kontakt ledelsen, det er deres opgave at vurdere om den mistænkte skal anmeldes til politiet, afsættes som træner eller ingen af delene, idet de har den formelle ledelse.

 3. Hvis ledelse efter grundig overvejelse i samarbejde med den person, som har mistanken, vælger at intet foretage sig, bør sladder forsøges stoppet, for at undgå heksejagt.

 4. Hvis ledelsen i samråd med den person, der har mistanken, finder mistanken begrundet, så hører sagen ikke længere hjemme hos klubben. Den skal overgive til kommunens socialforvaltning, som varetager barnets interesser. Samtidig indgives en anmeldes til politiet. Desuden bør forældrene straks orienteres.

 5. Hvis usikkerhed om mistanken er begrundet, bør man kontakte de sociale myndigheder.
  Eventuelt kontaktes DIF´s konsulentafdeling på tlf. 43262031, Børnetelefonen på tlf. 116 111 eller Forældretelefonen på tlf. 35555557. Opkald kan evt. ske anonymt.


Den naturlige målgruppe opmærksomheden retter sig mod, er trænere og ledere. Træneren er rollemodel for børnene. Autoritet og forbillede på samme tid. Det er derfor utrolig vigtigt, at træneren er bevidst om sin rolle. H2Odense har udfærdiget nogle leveregler for alle involverede i klubben for at minimere risikoen for overgreb i klubben.


Leveregler

 • Her i klubben taler vi ordentligt til hinanden. Ingen sjofle tilråb eller kommentarer om hinandens kroppe.
 • Det tilstræbes at nye trænere ikke fra starten skal have eneansvaret for et hold børn, og vi går jævnligt på besøg hos hinanden, når der trænes.
 • På ture og arrangementer er der altid mindst to trænere eller ledere med.
 • For voksne gælder det, at man ikke går ind i det modsatte køns omklædningsrum. For børn gælder det, at man efter 6-7 års alderen forventes at kunne omklæde selv i eget køns omklædningsrum. Indtil man er 6-7 år gammel kan barnet gå med en voksen af modsatte køn i pågældende køns omklædningsrum.
 • Det er selvfølgelig ikke tilladt at tage billeder i omklædningsrummet, hverken fra kamera, mobiltelefon eller video.
 • Man inviterer ikke enkelte børn hjem til sig.
 • Træner / leder indleder ikke et kæresteforhold eller andet seksuelt forhold til en svømmer under 18 år.
 • Forældrene skal opfordres til at deltage i børnenes idrætsliv. De kender børnene bedre end vi gør og er derfor bedre i stand til at opdage, hvis barnet mistrives.
 • Alle trænere/instruktører, der har direkte kontakt med børn under 15 år giver en gang årligt samtykke til at der indhentes oplysninger i kriminalregistret vedr. seksuelle krænkelser.
 • Foreningen har besluttet at gøre brug af de eksisterende kontrolmuligheder og fremover indhente personoplysninger i Det Centrale Kriminalregister. Til denne forespørgsel benyttes den af Dansk Politi udfærdigede og godkendte blanket, jvf. paragraf 36.
 • Vi vil således fremover ved ansættelse af nye trænere og ledere kontrollere, om de pågældende er dømt for pædofili i form af blufærdighedskrænkelse eller anden form for seksuelle overgreb mod børn.
 • Bestyrelsen har sat særlig fokus på seksuelle overgreb mod børn i klubben og vil arbejde for åben dialog om emnet på trænermøder og forældreaftener.
 • Bestyrelsen forpligter sig til straks at behandle en evt. mistanke. Ordningen er vedtaget af bestyrelsen og træder straks i kraft.

 

Trivsel & Mobning i H2Odense.

I enhver forening/klub er det vigtigt, at man behandler hinanden med respekt. Dette gælder også for alle i H2Odense, trænerne, medlemmerne og forældre.

 

H2Odenses Trivselsværdier

Tolerance

 • Vi er ikke alle sammen ens, men det er en styrke, ikke en svaghed. Alle skal behandles ligeværdigt.

Respekt

 • Man skal respektere hinanden. Der skal være plads til at være anderledes.

Mod

 • Børn, såvel som voksne, skal turde sige fra.
 • Man skal ligeledes reagere, hvis man ser andre blive mobbet.

Medansvar

 • Alle har et medansvar for at klubben fungerer. Børn såvel som voksne. Den som ikke reagerer er medansvarlig.
 • Mobning gør ondt og du skal gøre en forskel!

Plads til dem der vil

 • I H2Odense har alle mulighed for at være en del af fællesskabet, hvis man følger klubbens anvisninger, retningslinjer og regler. 

Stop Mobning 

3 gode råd:

 1. Tro på at du kan gøre en kæmpe forskel, ved at fortælle om Det er ikke at sladre, men at være en ansvarlig kammerat. Med en håndsrækning fra en jævnaldrende begynder solen at skinne igen for den der mobbes.
 2. Fortæl om mobningen til en kammerat, en træner eller voksen du har tillid Når mobning sker, er det ALLES ansvar at få det stoppet.
 3. Sig stop, i stedet for at være en passiv Aftal med en kammerat, at man begge to lader være med at tage del i mobningen, og at man i stedet griber ind og forsvarer mobbeofferet. Prøv at finde ud af, hvad I mere kan gøre for at stoppe mobningen.

 

Håndtering ved mobning

Hvis vi i H2Odense oplever mobning skal trænerne/lederne gribe konsekvent ind. Træneren, den halansvarlige eller ledelsen skal i første omgang forsøge at løse konflikten samt tage kontakt til forældre (hvis barnet er under 18 år). Fortsætter mobningen kan dette resultere i bortvisning fra klubben.

Hvis man har mistanke om, at et medlem bliver mobbet eller på anden vis mistrives, bedes man tage kontakt til træneren, den halansvarlige og/eller ledelsen. Alle henvendelser vil blive behandlet anonymt, med mindre andet aftales.

 

Digital Mobning

H2Odenses medlemmer og deres forældre benytter sig af bla. Facebook, messenger, SMS osv. Som platform for videns- og informationsdeling om praktiske ting i klubben.

Klubben opfordrer til, at man på Facebook, og andre medier, forholder sig til klubbens trivselsregler, og behandler hinanden med respekt.

I H2Odense ser vi også med stor alvor på denne form for mobning.

Digital mobning bliver sidestillet på lige fod med al anden form for mobning, og tolereres ikke.

 


Udarbejdet af Bestyrelsen for H2Odense, jævnligt revideret og vedligeholdt siden.
Sidst revideret januar 2021


Note:

Straffelovens §§216-235 handler om seksuelle overgreb mod børn og unge.

Den seksuelle lavalder er her i landet 15 år.
Det er også strafbart at have sex med en ung under 18 år, hvis den unge er ”betroet den voksne til undervisning eller opdragelse”, eller hvor det seksuelle forhold skyldes misbrug af alder og erfaring.

I idrætssammenhæng er alle former for seksuel kontakt mellem trænere, ledere, instruktører og de børn under 18 år, som de træner, derfor helt uacceptable.

DIF og H2Odenses holdning er, at personer, som er nævnt efter ovennævnte paragraffer i straffeloven, ikke længere kan være træner eller leder for børn og unge inden for idrætten.

© H2Odense 2023