Der indkaldes hermed til den første ordinære generalforsamling i H2Odense torsdag den 27. april kl. 19:30 i Svømmernes hus på Stadionvej 50A.

Ifølge vedtægterne skal den varsels ved annoncering senest 3 uger før generalforsamlingen på klubbens hjemmeside. Generalforsamlingen skal afholdes i april måned. Ud over denne indkaldelse, er der den 02. marts 2017 varslet dato for generalforsamlingen på klubbens hjemmeside.

Stemmeberettigede og valgbare til foreningens bestyrelse er hvert fremmødt medlem over 18 år, der har været medlem af foreningen de foregående tre måneder. For et medlem under 18 år, der har været medlem i de foregående tre måneder op til generalforsamlingen, kan stemmeret og valgbarhed varetages af en fremmødt forælder eller værge. Forælderen eller værgen har kun én stemme uanset eget forhold til foreningen. Passive medlemmer er stemmeberettigede og valgbare. Valgbarhed forudsætter, at man ikke er i restance med kontingent. Valgbarhed uden fremmøde kan opnås, såfremt man ellers er valgbar og såfremt formanden har modtaget en skriftlig anmodning herom inden generalforsamlingens afholdelse. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Klubbens lønnede medarbejdere kan ikke vælges til bestyrelsen. Der vil blive trukket medlemslister om formiddagen, som vil blive brugt til at krydse stemmeberettiget medlemmer af ved ankomst til generalforsamlingen.

Da det er den første ordinære generalforsamling, er alle bestyrelsesposter på valg. Vi håber at rigtigt mange vil møde op og samtidig stille op til bestyrelsen, der er et stort behov for det. Det er ikke alle de nuværende bestyrelsesmedlemmer som stiller op. Kunne du tænke dig at blive formand, så kontakt Brit Bremer på 21 64 66 90 for at høre om funktionen. Ligeledes, hvis du vil byde ind med at være kasserer, så skriv til Carsten Brink på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller kontakt ham, når han er i hallen. Der er nogle forslag til vedtægtsændringer, som er kommet fra kommunen, og de kommer på den endelige dagsorden 7 dage før generalforsamlingen.

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være formanden i hænde senest 14 dage før afholdelsen af generalforsamlingen, dvs. senest den 13. april 2017. Alle indkomne forslag annonceres på foreningens hjemmeside senest syv dage før afholdelsen af generalforsamlingen, dvs. senest den 20. april 2017.

En generalforsamling er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal medlemmer. Ændringer af vedtægterne kan kun vedtages på en generalforsamling, hvor 2/3 af foreningens fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer for ændringerne.

Dagsorden for generalforsamlingen er:

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Fremlæggelse og godkendelse af formanden/formændenes beretning. Anders Bo Pedersen fremlægger for OSLF og STO Brit Bremer fremlægger OSK og H2Odense.
 3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab.
 4. Forelæggelse af bestyrelsens budget for det kommende år til godkendelse.
 5. Behandling af indkomne forslag. Vedtægtsændringer fra kommunen.
 6. Valg:  
  • Skal vælges for et år:  Valg af formand, fire bestyrelsesmedlemmer, en revisor og evt. en suppleant.  
  • Skal vælges for to år:  Valg af kasserer og næstformand samt tre bestyrelsesmedlemmer, en revisor og evt. en suppleant.
 7. Eventuelt.

Der udfærdiges referat over generalforsamlingens beslutninger. Referatet godkendes og underskrives efterfølgende af dirigenten. Referatet offentliggøres på hjemmesiden.                  

På vegne af overgangsbestyrelsen i H2Odense.

Brit Bremer

formand

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

© H2Odense 2023