Indkaldelse til Ekstraordinær Generalforsamling 5/9-2023 kl. 1930 i svømmernes hus, Stadionvej 50A, 1. sal.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent, samt stemmetællere.

2. Behandling af indkomne forslag.

 

Indkomne forslag:

Vi er af Odense kommune blevet påbudt en rettelse af vores vedtægter. Dette skal vi derfor mødes om.

  • 3 stk 3:

Stk. 3. Bestyrelsen har ret til i særlige tilfælde at nægte optagelse i foreningen under hensyn til pågældendes vandel eller andre forhold.
Denne er ikke lovlig i en folkeoplysende forening. - Bestyrelsen henstiller til at denne § fjernes.

  • 6 stk 11:

Stk. 11. Valgbare og stemmeberettigede: Stemmeberettigede og valgbare til foreningens bestyrelse er hvert fremmødt aktivt medlem over 18 år, der har været medlem af foreningen de foregående tre måneder. For et medlem under 25 år, der har været medlem i de foregående tre måneder op til generalforsamlingen, kan stemmeret og valgbarhed varetages af en fremmødt forælder eller værge. Forælderen eller værgen har kun én stemme uanset eget forhold til foreningen. Passive medlemmer er valgbare, men ikke stemmeberettigede. Æresmedlemmer er både valgbare og stemmeberettigede. Valgbarhed forudsætter, at man ikke er i restance med kontingent. Valgbarhed uden fremmøde kan opnås, såfremt man ellers er valgbar og såfremt formanden har modtaget en skriftlig anmodning herom inden generalforsamlingens afholdelse. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Klubbens lønnede medarbejdere kan ikke vælges til bestyrelsen.

Denne er for tvetydig ift. hvornår en værge kan overtage en stemme/valgbarhed. kan en på 19 ex. møde op med en værge på gf og selv stemme men overdrage valgbarhed? 
Der mangler et krav om skriftlighed ift. den der afgiver valgbarhed. så vi kan sikre at 18-25 årige ikke pr. automatik giver stemme til en fremmødt forældre/værge uden at vi ser et samtykke.

Bestyrelsen henstiller til at denne § fjernes.

Mvh Bestyrelsen

 

© H2Odense 2023