Vedtægter for foreningen
H2Odense

Vedtaget på den stiftende Generalforsamling, Odense 24. november 2016

Opdateret efter ordinær generalforsamling juni 2021

PDF Version

§ 1. Navn, hjemsted og tilhørsforhold
Foreningens navn er H2Odense. Foreningen er stiftet den 24. november 2016 ved fusion mellem Odense Svømme- og Livredningsforening (OSLF) og Odense Svømmeklub (OSK). Foreningens hjemstedskommune er Odense Kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Svømmeunion under Danmarks Idrætsforbund (DIF). Foreningen er tilsluttet Dansk Gymnastik- og Idrætsforbund (DGI). Foreningen er tilsluttet Dansk Handicap Idrætsforbund (DHIF). Foreningens under- og specialafdelinger kan frit kalde sig et navn, der mere præcist betegner deres aktivitet, dog skal navnet H2Odense indgå.


§ 2. Formål
Foreningens formål er at dyrke og fremme vandsporten og alle dens facetter, samt andre relaterede idrætsaktiviteter. Formålet opnås ved:
- At tilbyde et mangfoldigt lærings-, konkurrence- og motions-miljø, herunder arrangere sportslige og sociale arrangementer.
- At fastholde en stærk foreningskultur og godt kammeratskab blandt medlemmerne.
- At indgå stærke partnerskaber og samarbejdsrelationer med Dansk Svømmeunion, Odense Kommune og andre relevante interessenter, der kommer klubben til gavn.
Foreningen ønsker at bidrage til at øge samfundets mentale og sociale sundhed. Det er endvidere foreningens formål at udvikle medlemmernes lyst til at engagere sig i og tage et medansvar for foreningen.


§ 3. Medlemskab
Som medlem kan optages enhver, som anerkender H2Odenses vedtægter og regler og ikke er i kontingentrestance.
Stk. 2. Indmeldelse Indmeldelse skal ske via foreningens hjemmeside. For medlemmer under 18 år skal indmeldelsen ske af en forælder eller værge.
Stk. 3. Passive medlemmer Der kan optages medlemmer, som ikke ønsker adgang til en vandaktivitet. Disse betegnes passive medlemmer.
Stk. 4. Æresmedlemmer Personer, der gennem lang tid har gjort en særlig indsats for H2Odense, OSLF eller OSK, kan af bestyrelsen foreslås som æresmedlemmer. Optagelsen af æresmedlemmer stadfæstes af generalforsamlingen.

§ 4. Kontingent
Kontingent fastsættes af bestyrelsen og opkræves efter bestyrelsens beslutning helårligt, halvårligt eller kvartalsvist. Kontingent opkræves altid forud for perioden.

Stk. 2. Kontingentfritagelse Bestyrelsen kan i særlige tilfælde tilstå nedsættelse eller fritagelse af kontingentet for en kortere eller længere periode, hvis et medlems forhold taler herfor, og medlemmet skriftligt begærer det. Nedsættelse eller fritagelse kan dog aldrig ske med tilbagevirkende kraft.

Stk. 3. Kontingentnedsættelse for bestyrelsesmedlemmer, æresmedlemmer og revisorer Bestyrelsesmedlemmer, æresmedlemmer og revisorer får en af bestyrelsen fastsat reduktion i kontingent. Satsen er offentliggjort på hjemmesiden.

§ 5. Udmeldelse, sletning og eksklusion
Udmeldelse kan ske, hvis en skriftlig udmeldelse foreligger foreningen med minimum 14 dages varsel og det pågældende medlem har betalt kontingent frem til den dag, hvor udmeldelsen træder i kraft. Medlemmet har krav på en skriftlig bekræftelse. Udmeldelse inden en sæsons udløb giver ikke ret til refundering af kontingent for den resterende del af den indeværende periode.

Stk. 2. Restance Medlemskab af foreningen ophører, hvis et medlem, trods påkrav, undlader at betale kontingent eller andet skyldigt bidrag til foreningen. Restancen opretholdes i tilfælde af at medlemmet igen ønsker medlemskab.

Stk. 3. Bortvisning og eksklusion Bestyrelsen kan bortvise et medlem for en periode eller ekskludere medlemmet, hvis vedkommende har overtrådt foreningens vedtægter eller regler, eller hvis vedkommende har udvist usømmelig adfærd. Bestyrelsen fastsætter periodens længde. Ekskludering kræver, at 2/3 af bestyrelsen stemmer for. Ekskludering og bortvisning kan ankes til generalforsamlingen. Anken har ikke opsættende virkning.

§ 6. Generalforsamlingen
Generalforsamlingen er højeste myndighed i alle foreningens anliggender.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af april måned. Forslag, der ikke er opført på dagsordenen, kan generalforsamlingen ikke træffe bindende beslutning om.

Stk. 3. Indkaldelse Ordinær og ekstraordinær generalforsamling skal af bestyrelsen indkaldes med tre ugers varsel ved annoncering på foreningens hjemmeside.

Stk. 4. Indkomne forslag Forslag, der ønskes behandlet på ordinær generalforsamling, skal være formanden i hænde senest 14 dage før afholdelsen af generalforsamlingen. Alle indkomne forslag annonceres på foreningens hjemmeside senest syv dage før afholdelsen af generalforsamlingen.

Stk. 5. Valg af dirigent Generalforsamlingen vælger en dirigent, der ikke er medlem af bestyrelsen, til at lede forhandlingerne. Dirigenten afgør generalforsamlingens lovlighed. Dirigenten afgør alle spørgsmål vedrørende den måde, hvorpå dagsordenens punkter, i henhold til nærværende vedtægter, skal behandles. Dirigenten har ret til at suspendere generalforsamlingen, hvis dette anses for hensigtsmæssigt.

Stk. 6. Afstemninger: Alle sager afgøres ved simpel stemmemajoritet, der enten foregår ved håndsoprækning, eller ved skriftlig afstemning. Skriftlig afstemning skal finde sted hvis 10 eller flere stemmeberettigede fremmødte medlemmer ønsker det. Alle afstemninger, der omhandler personfølsomme sager, er altid skriftlige og anonyme, dog undtages valg til bestyrelsen medmindre det er ønsket af mindst 10 stemmeberettigede medlemmer. I tilfælde af stemmelighed forkastes forslaget.

Stk. 7. Valg af formand, næstformand og kasserer Generalforsamlingen vælger en formand i lige år og en næstformand og en kasserer i ulige år. Formand, næstformand og kasserer må ikke have familiære relationer.

Stk. 8. Valg af seks ordinære bestyrelsesmedlemmer Generalforsamlingen vælger tre bestyrelsesmedlemmer i lige år og tre i ulige år. Bestyrelsesmedlemmer må ikke have familiære relationer. Ved kampvalg vælges bestyrelsesmedlemmer et ad gangen.

Stk. 9. Suppleanter Der kan vælges i alt to suppleanter til bestyrelsen, den ene vælges i lige år og den anden i ulige år. Suppleanterne må ikke have familiære relationer til hinanden eller til resten af bestyrelsen.

Stk. 10. Valg af interne revisorer Til revision af foreningens regnskab vælges to revisorer af generalforsamlingen. Disse er at betragte som kritiske revisorer. De kritiske revisorer vælges for to år ad gangen og afgår skiftevis. Revisorerne skal forsyne årsregnskabet med en revisionspåtegning, såfremt dette kræves af offentlige myndigheder for at opnå tilskud.
Revisorerne skal hvert år gennemgå det samlede regnskab og konstatere, at beholdningerne er til stede.
Revisorerne må ikke have familiære relationer til hinanden eller til resten af bestyrelsen.

Stk. 11. Valgbare og stemmeberettigede Stemmeberettigede og valgbare til foreningens bestyrelse er hvert fremmødt aktivt medlem over 18 år, der har været medlem af foreningen de foregående tre måneder. For et medlem under 18 år, der har været medlem i de foregående tre måneder op til generalforsamlingen, kan stemmeret og valgbarhed varetages af en fremmødt forælder eller værge. Forælderen eller værgen har kun én stemme uanset eget forhold til foreningen. Passive medlemmer er valgbare, men ikke stemmeberettigede. Æresmedlemmer er både valgbare og stemmeberettigede. Valgbarhed forudsætter, at man ikke er i restance med kontingent. Valgbarhed uden fremmøde kan opnås, såfremt man ellers er valgbar og såfremt formanden har modtaget en skriftlig anmodning herom inden generalforsamlingens afholdelse. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Klubbens lønnede medarbejdere kan ikke vælges til bestyrelsen.

Stk. 12. Beslutningsdygtighed En generalforsamling er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal medlemmer.

Stk. 13. Vedtægtsændringer Ændringer af vedtægterne kan kun vedtages på en generalforsamling, hvor 2/3 af foreningens fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer for ændringerne.

Stk. 14. Referat Der udfærdiges referat over generalforsamlingens beslutninger. Referatet godkendes og underskrives efterfølgende af dirigenten. Referatet offentliggøres på hjemmesiden.

§ 7. Dagsorden for ordinær generalforsamling
Dagsorden for generalforsamlingen er:
1. Valg af dirigent og referent.
2. Fremlæggelse og godkendelse af formandens beretning.
3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab.
4. Forelæggelse af bestyrelsens budget for det kommende år til godkendelse.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Valg:
o Lige år: Valg af formand, tre bestyrelsesmedlemmer, en revisor og evt. en suppleant.
o Ulige år: Valg af kasserer og næstformand samt tre bestyrelsesmedlemmer, en revisor og evt. en suppleant.
7. Eventuelt.

§ 8. Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det påkrævet, eller når mindst 25 stemmeberettigede medlemmer skriftligt forlanger det, med angivelse af det, der ønskes behandlet.

Stk. 2. Indkaldelse Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske på foreningens hjemmeside. Endelig dagsorden for den ekstraordinære dagsorden offentliggøres på foreningens hjemmeside senest to uger før den ekstraordinære generalforsamling.

Stk. 3. Afholdelse Den ekstraordinære generalforsamling afholdes senest en måned efter, at andraget er fremsat.

§ 9. Bestyrelsen
Foreningen ledes af den valgte bestyrelse, der træffer afgørelse i alle økonomiske og administrative spørgsmål, og forpligter denne under ansvar over for generalforsamlingen. Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver.

Stk. 2. Konstituering Hvert år efter valget konstituerer bestyrelsen sig selv ved valg af repræsentanter til foreningens underafdelinger og eventuelle andre poster.

Stk. 3. Tegning af foreningen Foreningen tegnes af formanden, næstformanden og kassereren. Beslutninger taget af disse, skal forelægges bestyrelsen ved næstkommende bestyrelsesmøde.

Stk. 4. Referat Der udarbejdes mødereferater, der efterfølgende godkendes af bestyrelsen og offentliggøres på foreningens hjemmeside.

Stk. 5. Beslutninger Beslutninger er kun gyldige, hvis et flertal af bestyrelsen stemmer for. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Stk. 6. Forretningsorden Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden eller af mindst tre bestyrelsesmedlemmer. Der afholdes mindst ét ordinært bestyrelsesmøde hvert kvartal. Indkaldelsen til de ordinære bestyrelsesmøder sker skriftligt med mindst otte dages varsel med angivelse af dagsorden.

§ 10. Underafdelinger
Underafdelingerne er underlagt de af bestyrelsen udarbejdede retningslinjer. De enkelte afdelinger er medansvarlige for overholdelse af budgettet.

Stk. 2 Konstituering Bestyrelsen har det overordnede ansvar for ledelsen af underafdelingerne. Svømmeskolens ledelse består som minimum af en koordinator og et medlem af bestyrelsen. Konkurrenceafdelingens ledelse består af klubbens daglige leder og mindst ét medlem af bestyrelsen. Vandpoloafdelingens ledelse består som minimum af en koordinator og et medlem af bestyrelsen.
Kunstsvømning-afdelingens ledelse består som minimum af en koordinator og et medlem af bestyrelsen.
Bestyrelsen nedsætter ledelsen i de forskellige afdelinger og derudover konstituerer afdelingerne sig selv.

§ 11. Regnskab
Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

Stk. 2. Forelæggelse for bestyrelsen Kassereren forelægger foreningens årsregnskab til godkendelse i bestyrelsen senest medio februar, hvorefter det forelægges foreningens revisorer til revision. Kasseren gennemgår foreningens regnskab ved hvert ordinært bestyrelsesmøde.

Stk. 3. Underskrift Efter afsluttet revision underskrives det reviderede regnskab af bestyrelsen.

Stk. 4. Regnskabets tilgængelighed Det reviderede regnskab skal senest otte dage før generalforsamlingen være tilgængeligt på foreningens kontor.

Stk. 5. Placering af foreningens midler Kassereren sørger for, at foreningens midler anbringes i banker og/eller sparekasser. Anbringelsen af midlerne aftales med bestyrelsen.

Stk. 6. Revisorers adgang til kontrol Revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

§ 12. Foreningens opløsning
Forslag om foreningens opløsning skal vedtages af mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer på en ekstraordinær generalforsamling indkaldt med dette punkt på dagsordenen.

Stk. 2. Fusion med en anden forening En fusion med en anden forening betragtes ikke som en opløsning af foreningen.
Forslag om fusion skal vedtages af mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer på en ekstraordinær generalforsamling indkaldt med dette punkt på dagsordenen.

Stk. 3. Formuens fordeling ved opløsning af foreningen
Ved opløsning af foreningen, skal foreningens eventuelle midler, udstyr og inventar overdrages til foreninger eller sammenslutninger, der udfører vandsport for børn og unge i Odense Kommune. Den specifikke overdragelse vedtages på den opløsende generalforsamling.

© H2Odense 2023