Vedtægter for foreningen H2Odense

Reviderede vedtægter vedtaget på den ordinære generalforsamling, Odense d. 18/4 2023

PDF Version

 

§ 1. Navn, hjemsted og tilhørsforhold

Foreningens navn er H2Odense. Foreningen er stiftet den 24. november 2016 ved fusion mellem Odense Svømme- og Livredningsforening (OSLF) og Odense Svømmeklub (OSK). Foreningens hjemstedskommune er Odense Kommune.
Foreningen er tilsluttet Svøm Danmark under Danmarks Idrætsforbund (DIF) og er underlagt disses love og bestemmelser. Desuden kan bestyrelsen indmelde foreningen i andre organisationer, hvis det skønnes at være til gavn for foreningen.

§ 2. Formål

Foreningens formål er at dyrke og fremme vandsporten og alle dens facetter, samt andre relaterede idrætsaktiviteter. Formålet opnås ved:

  • At tilbyde et mangfoldigt lærings-, konkurrence- og motions-miljø, herunder arrangere sportslige og sociale arrangementer.
  • At fastholde en stærk foreningskultur og godt kammeratskab blandt medlemmerne.
  • At indgå stærke partnerskaber og samarbejdsrelationer med Dansk Svømmeunion, Odense Kommune og andre relevante interessenter, der kommer klubben til gavn.

Foreningen ønsker at bidrage til at øge samfundets mentale og sociale sundhed. Det er endvidere foreningens formål at udvikle medlemmernes lyst til at engagere sig i og tage et medansvar for foreningen.

§ 3. Medlemskab

Stk. 1. Som medlem kan optages enhver, som anerkender H2Odenses vedtægter og regler, samt ikke er i kontingentrestance.

Stk. 2. Indmeldelse skal ske via foreningens elektroniske medlemssystem eller ved henvendelse til foreningens kontor/administration. For medlemmer under 18 år skal indmeldelsen ske af en forælder eller værge. Medlemskabet er først gyldigt, når medlemmet har betalt kontingent.

Stk. 3. Bestyrelsen har ret til i særlige tilfælde at nægte optagelse i foreningen under hensyn til pågældendes vandel eller andre forhold.

Stk. 4. Passive medlemmer: Der kan optages medlemmer, som ikke ønsker adgang til en vandaktivitet. Disse betegnes passive medlemmer.

Stk. 5. Æresmedlemmer: Personer, der har gjort en særlig indsats for H2Odense, OSLF eller OSK, kan af bestyrelsen udnævnes som æresmedlemmer, på baggrund af retningslinjer, som bestyrelsen har udarbejdet. Som hovedregel foregår udnævnelsen af æresmedlemmer på generalforsamlingen.

§ 4. Kontingent

Stk. 1. Kontingent fastsættes af bestyrelsen og opkræves efter bestyrelsens beslutning helårligt, halvårligt eller kvartalsvist. Kontingent opkræves altid forud for perioden.

Stk. 2. Bestyrelsen kan, men er ikke forpligtet til, i særlige tilfælde tilstå nedsættelse eller fritagelse af kontingentet for en kortere eller længere periode, hvis et medlems forhold taler herfor, og medlemmet skriftligt begærer det. Nedsættelse eller fritagelse kan dog aldrig ske med tilbagevirkende kraft.

Stk. 3. Æresmedlemmer er fritaget for kontingent.

Stk. 4. Siddende bestyrelsesmedlemmer og suppleanter oppebærer et kontingentfrit passivt medlemskab, så længe de er medlem af bestyrelsen.

§ 5. Udmeldelse, sletning og eksklusion

Stk. 1. Udmeldelse kan ske ved skriftlig henvendelse til foreningens kontor/administration. Kontingent tilbagebetales iht. foreningens handelsbetingelser.

Stk. 2. Restance: Medlemskab af foreningen ophører, hvis et medlem, trods påkrav, undlader at betale kontingent eller andet skyldigt bidrag til foreningen. Restancen opretholdes i tilfælde af, at medlemmet igen ønsker medlemskab.

Stk. 3. Bortvisning og eksklusion: Bestyrelsen kan bortvise et medlem for en periode eller ekskludere medlemmet, hvis vedkommende har overtrådt foreningens vedtægter eller og/eller de beslutninger, som bestyrelsen måtte træffe eller i øvrigt, hvis særlige forhold giver anledning hertil, samt hvis vedkommende har udvist usømmelig adfærd. Bestyrelsen fastsætter periodens længde. Ekskludering kræver, at 2/3 af bestyrelsen stemmer for. Ekskludering og bortvisning kan ankes til generalforsamlingen. Anken har ikke opsættende virkning.

§ 6. Generalforsamlingen

Stk. 1. Generalforsamlingen er højeste myndighed i alle foreningens anliggender.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af april måned. Forslag, der ikke er opført på dagsordenen, kan generalforsamlingen ikke træffe bindende beslutning om.

Stk. 3. Ordinær og ekstraordinær generalforsamling skal af bestyrelsen indkaldes med tre ugers varsel ved annoncering på foreningens hjemmeside. Orientering om indkaldelsen bør også fremsendes på email eller lign.

Stk. 4. Forslag, der ønskes behandlet på ordinær generalforsamling, skal være formanden i hænde senest 14 dage før afholdelsen af generalforsamlingen. Alle indkomne forslag indgår i generalforsamlingens endelige dagsorden, som annonceres på foreningens hjemmeside senest syv dage før afholdelsen af generalforsamlingen, ligeledes bør medlemmer orienteres om endelig dagsorden via e-mail

Stk. 5. Generalforsamlingen vælger en dirigent, til at lede forhandlingerne. Dirigenten afgør generalforsamlingens lovlighed. Dirigenten afgør alle spørgsmål vedrørende den måde, hvorpå dagsordenens punkter, i henhold til nærværende vedtægter, skal behandles. Dirigenten har ret til at suspendere generalforsamlingen, hvis dette anses for hensigtsmæssigt.

Stk. 6. Alle sager afgøres ved simpel stemmemajoritet, dog kræver vedtægtsændringer at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for et forslag. Dirigenten træffer bestemmelse om den måde, hvorpå afstemningen skal foregå. Dog skal skriftlig afstemning finde sted, når mindst fem af de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer forlanger det. Ved personvalg dog hvis ét stemmeberettiget medlem forlanger det. Alle afstemninger, der omhandler personfølsomme sager, er altid skriftlige og anonyme, dog undtages valg til bestyrelsen medmindre det er ønsket af mindst ét stemmeberettigede medlemmer. I tilfælde af stemmelighed forkastes forslaget.

Stk. 7. Generalforsamlingen vælger en formand og sekretær i lige år og en næstformand og en kasserer i ulige år. Formand, næstformand, sekretær og kasserer må ikke have familiære relationer.

Stk. 8. Valg af seks ordinære bestyrelsesmedlemmer: Generalforsamlingen vælger tre bestyrelsesmedlemmer i lige år og tre i ulige år.

Stk. 9. Suppleanter: Der kan vælges i alt to suppleanter til bestyrelsen. Suppleanter vælges for en 1. årige periode.

Stk. 10. Valg af interne revisorer: Til revision af foreningens regnskab vælges to revisorer af generalforsamlingen. Disse er at betragte som kritiske revisorer. De kritiske revisorer vælges for to år ad gangen og afgår skiftevis. Revisorerne skal forsyne årsregnskabet med en revisionspåtegning, såfremt dette kræves af offentlige myndigheder for at opnå tilskud. Revisorerne skal hvert år gennemgå det samlede regnskab og konstatere, at beholdningerne er til stede.

Stk. 11. Valgbare og stemmeberettigede: Stemmeberettigede og valgbare til foreningens bestyrelse er hvert fremmødt aktivt medlem over 18 år, der har været medlem af foreningen de foregående tre måneder. For et medlem under 25 år, der har været medlem i de foregående tre måneder op til generalforsamlingen, kan stemmeret og valgbarhed varetages af en fremmødt forælder eller værge. Forælderen eller værgen har kun én stemme uanset eget forhold til foreningen. Passive medlemmer er valgbare, men ikke stemmeberettigede. Æresmedlemmer er både valgbare og stemmeberettigede. Valgbarhed forudsætter, at man ikke er i restance med kontingent. Valgbarhed uden fremmøde kan opnås, såfremt man ellers er valgbar og såfremt formanden har modtaget en skriftlig anmodning herom inden generalforsamlingens afholdelse. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Klubbens lønnede medarbejdere kan ikke vælges til bestyrelsen.

Stk. 12. En generalforsamling er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal medlemmer.

Stk. 13. Til optælling af stemmer vælges et stemmeudvalg på 3 medlemmer. Når en generalforsamling har truffet afgørelse i en sag, kan denne ikke behandles før ved næste generalforsamling.

Stk. 14. Bestyrelsen kan invitere gæster, herunder pressen til at deltage afgrænset eller i hele generalforsamlingen. Ellers er generalforsamlingen et lukket arrangement for personer med relation til foreningen.

Stk. 15. Referat Der udfærdiges referat over generalforsamlingens beslutninger. Referatet godkendes og underskrives efterfølgende af dirigenten. Referatet offentliggøres på foreningens hjemmeside.

Stk. 16. Digital generalforsamling: Såfremt det ikke er muligt at forsamles fysisk til en generalforsamling, kan en enig bestyrelse beslutte at denne i stedet afholdes digitalt. – Den digitale generalforsamling ledes af 2 valgte dirigenter, hvoraf den ene er ansvarlig for den tekniske afvikling af generalforsamlingen. Alle afstemninger skal foretages digitalt.

§ 7. Dagsorden for ordinær generalforsamling

Dagsorden for generalforsamlingen er:

1. Valg af dirigent og referent, samt stemmetællere.

2. Fremlæggelse af formandens beretning.

3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab.

4. Forelæggelse af bestyrelsens budget for det kommende år til orientering.

5. Behandling af indkomne forslag.

6. Valg:

  • Lige år: Valg af formand, sekretær to bestyrelsesmedlemmer, en revisor og samt suppleanter.
  • Ulige år: Valg af kasserer og næstformand samt tre bestyrelsesmedlemmer, en revisor og samt suppleanter.

7. Eventuelt.

§ 8. Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det påkrævet, eller når mindst 25 stemmeberettigede medlemmer skriftligt forlanger det, med angivelse af det, der ønskes behandlet.

Stk. 2. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske på foreningens hjemmeside, og medlemmer bør desuden orienteres via e-mail. Endelig dagsorden for den ekstraordinære dagsorden offentliggøres på foreningens hjemmeside senest to uger før den ekstraordinære generalforsamling, ligesom medlemmer bør orienteres om endelig dagsorden via e-mail.

Stk. 3. Den ekstraordinære generalforsamling afholdes senest en måned efter, at andraget er fremsat.

§ 9. Bestyrelsen

Stk. 1. Foreningen ledes af den valgte bestyrelse, der træffer afgørelse i alle økonomiske og administrative spørgsmål, og forpligter denne under ansvar over for generalforsamlingen. Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver.

Stk. 2. Foreningen tegnes af formanden, næstformanden og kassereren. Beslutninger taget af disse, skal forelægges bestyrelsen ved næstkommende bestyrelsesmøde.

Stk. 3. Beslutninger på bestyrelsesmøder er kun gyldige, hvis et flertal af fremmødte bestyrelsesmedlemmer stemmer for. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Såfremt et bestyrelsesmedlem er forhindret i at deltage i bestyrelsesmøde, kan stemme evt. afgives skriftligt forud for at bestyrelsesmøde.

Stk. 4. Forretningsorden: Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Der afholdes mindst ét ordinært bestyrelsesmøde hvert kvartal.

Stk. 5. Bestyrelsen kan ansætte en daglig leder af foreningen og give prokura til denne. Lederen repræsenterer foreningen udadtil og har ret til at handle på foreningens vegne i henhold til delegationsskrivelse. Den meddelte prokura kan til enhver tid tilbagekaldes af bestyrelsen.

§ 10. Underafdelinger

Underafdelingerne er underlagt de af bestyrelsen udarbejdede retningslinjer. De enkelte afdelinger er medansvarlige for overholdelse af budgettet.

§ 11. Regnskab

Stk. 1. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

Stk. 2. Kassereren forelægger foreningens årsregnskab til godkendelse i bestyrelsen senest 4 uger før ordinær generalforsamling, hvorefter det forelægges foreningens revisorer til revision.

Stk. 3. Efter afsluttet revision underskrives det reviderede regnskab af bestyrelsen.

Stk. 4. Regnskabets tilgængelighed Det reviderede regnskab skal senest otte dage før generalforsamlingen være tilgængeligt på foreningens kontor.

Stk. 5. Kassereren sørger for, at foreningens midler anbringes i banker og/eller sparekasser. Anbringelsen af midlerne aftales med bestyrelsen.

Stk. 6. Revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

§ 12. Foreningens opløsning

Stk. 1. Forslag om foreningens opløsning skal vedtages af mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer på en ekstraordinær generalforsamling indkaldt med dette punkt på dagsordenen.

Stk. 2. En fusion med en anden forening betragtes ikke som en opløsning af foreningen. Forslag om fusion skal vedtages af mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer på en ekstraordinær generalforsamling indkaldt med dette punkt på dagsordenen.

Stk. 3. Ved opløsning af foreningen, skal foreningens eventuelle midler, udstyr og inventar overdrages til foreninger eller sammenslutninger, der udfører vandsport for børn og unge i Odense Kommune. Den specifikke overdragelse vedtages på den opløsende generalforsamling.

© H2Odense 2023